Projecten

Kust & Zee

Begraafdiepte studie Borssele

Opdrachtgever: Tennet TSO.

Voor de kust van Zeeland is het Borssele windpark in aanbouw. De stroomkabels die het windpark verbinden met het landelijk elektriciteitsnet moeten worden begraven om deze te beschermen. De zeebodem in het gebied is als gevolg van migrerende zandbanken, zandgolven en plaat-geul systemen echter zeer dynamisch, waardoor de begraafdiepte door de tijd aanzienlijk kan variëren. Het hoofddoel van deze morfologische studie is om de optimale begraafdiepte langs het tracé te bepalen waarvoor de totale kosten (installatiekosten + benodigd onderhoud) gedurende de gehele levensduur van de kabels zo laag mogelijk zijn. De studie toont aan dat met name de morfologisch zeer actieve Spijkerplaat een groot effect heeft op de onderhoudsbehoefte en de optimale installatiediepte.

 

 

Zandgolven bij km 54-55 van het kabeltracé

Kustlijn studie strand Lagos, Nigeria

Opdrachtgever: Dredging International.

Bij de haven van Lagos (Nigeria) wordt een golfbreker uitgebouwd in zee. Hiervoor is een grote hoeveelheid sediment nodig dat in de nabijheid wordt gebaggerd en vervolgens op de locatie van de golfbreker wordt neergelegd. Er treedt echter hevige erosie van de kust op in de nabijheid van de baggerwerkzaamheden. In deze studie is het offshore golfklimaat naar de kust vertaald en zijn zandtransporten langs- en dwars op de kust bepaald. Doel van deze studie is om te onderzoeken of deze kusterosie gerelateerd kan worden aan de uitgevoerde baggerwerkzaamheden.

Significante golfhoogte in het studiegebied gedurende 2013

Ontwikkeling meetboei golfcondities

Voor het verkrijgen van actuele golfdata ontwikkelen wij momenteel in samenwerking met Jato Cleanroom Supplies een handzame golfmeetboei. De golfboei zal data leveren betreffende de golfhoogte, golfperiode en golfrichting. Door de verschillende communicatiemodules kunnen deze gegevens real-time online worden uitgelezen.  Dankzij het handzame formaat is deze meetboei eenvoudig, bijvoorbeeld tijdens stormen, tijdelijk in te zetten en na afloop weer op te halen. Voor langdurige meetperiodes van meer dan een jaar wordt de boei uitgerust met marine solar panels. Er is geen groot schip met zware kraan nodig, een klein schip met twee surveyors kunnen de boei plaatsen.


Het prototype tijdens een meting met ondergaande zon

Optimalisatie ontwerp kwelder Terschelling

Opdrachtgever: Provincie Friesland.

In 2015 is een voorlopig kwelderontwerp gemaakt voor het realiseren van circa 88 hectare aan kwelder aan de zuidzijde van Terschelling. Dit voorlopige ontwerp heeft WaterProof vanuit hydromorfologisch perspectief geoptimaliseerd. Daartoe is door middel van data-analyse en een meetcampagne de huidige en historische hydromorfologische situatie van het gebied in kaart gebracht, is onderzoek gedaan naar het beste type en locatie van kwelderschermen en zijn verschillende alternatieve ontwerpen doorgerekend om zo de lay-out te vinden waarin de kwelder zo snel mogelijk ontwikkelt. Uit de studie blijkt dat kwelderontwikkeling op deze locatie langzaam zal gaan maar wel kan worden gestimuleerd door een alternatief ontwerp. De effecten op de omgeving lijken beperkt, al wordt aanbevolen om voor en na de aanleg een gedegen monitoringsprogramma uit te voeren.

 
Animatie van het vullen en ledigen van de kwelderlocatie gedurende een etmaal.

Vermindering aanslibbing Noordpolderzijl

Opdrachtgever: Gemeente Eemsmond.

De haven van Noordpolderzijl ligt in de gemeente Eemsmond, aan de kust van de Waddenzee. Sinds enige tijd slibt de haven steeds sneller dicht en wordt steeds slechter toegankelijk. In deze studie wordt onderzocht of er mogelijkheden bestaan om op een kosten-efficiënte manier de aanslibbing van de haven en vaargeul van Noordpolderzijl te reduceren. Daarbij zal een belangrijk onderdeel van deze studie zijn of het aanleggen van een spoelmeer hieraan kan bijdragen. In de eerste fase wordt vooral aandacht besteedt aan de hydrodynamica. Door middel van het verzamelen van gegevens, beperkte veldmetingen en een eerste verkenning met numerieke modellen wordt onderzocht of door het toepassen van een spoelmeer de waterbeweging zo kan worden beïnvloed dat sediment uit het kanaal kan worden getransporteerd.

 
Impressie van de geul nabij de haven.

Havens en Mariene Infrastructuur

Morfologische studie verdieping Nieuwe Waterweg Rotterdam

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam / Arcadis

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren fors in de revitalisering van de bestaande havengebieden. Het Havenbedrijf gaat de nautische bereikbaarheid van de Botlek en Petroleumhavens door middel van verdieping van de Nieuwe Waterweg verbeteren. De baggervolumes die gepaard gaan hiermee overschrijden ruimschoots de drempelwaarde voor de MER-plicht. Ten behoeve van het opstellen van de MER is een morfologische achtergrondstudie uitgevoerd. Met deze studie zijn de effecten van de verdieping op de morfologie (slib, zand, ontgrondingen, sedimentatie, etc.) in kaart gebracht.

 

Rekenrooster van het Delft3D Zeedelta model

Optimalisatie baggerstrategie verdieping Nieuwe Waterweg Rotterdam

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren fors in verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek/ Petroleumhavens. Het baggeren zal gedurende de uitvoering voor extra vertroebeling zorgen en daarmee tot een toename van de sedimentatie. Door het baggeren en verspreiden op een slimme manier te combineren kunnen de benodigde baggervolumes geminimaliseerd worden en daarmee de effecten op milieu en gerelateerde kosten beperkt worden. Deze studie adviseert over de meest slimme baggerstrategie, zodat dat de uiteindelijk te baggeren volumes zo klein mogelijk zijn.

Locaties van de verdieping van de Nieuwe Waterweg

Golfdoordringing jachthaven Cadzand

Opdrachtgever: Infra Trading / Walcon Marine.

De jachthaven van Cadzand is gepland in een verbindingskanaal ten westen van Cadzand (Zeeuws-Vlaanderen). Om het aanmeren van kleine jachten en schepen te vergemakkelijken is een set van drijvende pontons in de jachthaven voorzien. Deze pontons zijn alleen haalbaar als deze de extreme golfcondities in de jachthaven kunnen weerstaan. In deze studie is in samenwerking met Van Vledder Consulting onderzocht of de golfomstandigheden in de haven van een dusdanig laag niveau zijn dat tijdens extreem weer slechts lichte schade aan de pontons en afgemeerde boten ontstaat.

Variatie in significante golfhoogte voor layout 1

Nautische haalbaarheid brug Urkervaart

Opdrachtgever: Gemeente Urk.

Ten zuiden van de Polderwijk in Urk ligt een fietsbrug over de Urkervaart. Wegens ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Urkervaart is er behoefte aan een brug waar ook het autoverkeer gebruik van kan maken. De voorgestelde locatie van deze nieuwe brug bevindt zich in een bocht van de Urkervaart en is zodanig gekozen dat deze een zo direct mogelijke verbinding realiseert tussen de bestaande infrastructuur en de nieuwe wijk. In studie is vanuit het oogpunt van nautische veiligheid onderzocht of de voorgestelde locatie mogelijk is.

Overzicht van de voorgestelde nieuwe situatie

Versterking Houtribdijk

Opdrachtgever: Jan De Nul Group.

De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad en scheidt het Markermeer van het IJsselmeer. Uit de zogenoemde ‘APK-keuring’ van de dijken is gebleken dat de Houtribdijk niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm zoals opgenomen in de Waterwet. Daarom is versterking van de Houtribdijk noodzakelijk. Onderdeel van de versterking is dat aan beide kanten van de dijk een voorgeschreven zandsuppletie moet worden aangelegd om de dijk beter te beschermen tegen zware stormen. WaterProof heeft in deze studie de benodigde zand- en stortsteenvolumes voor de Houtribdijk werken in detail bepaald. Dit is gedaan door een 3D model van de huidige Houtribdijk en de voorgestelde zandsuppletie te maken, en die vervolgens op de huidige bodemligging te leggen. Hierbij is ook een eerste ontwerp voor het natuurgebied Trintelzand in de berekeningen meegenomen.

 
 
 

Luchtfoto van de Houtribdijk

Versterking Prins Hendrikdijk

Opdrachtgever: Jan De Nul Group.

De Prins Hendrikdijk ligt aan de zuidoostkust van Texel direct ten noorden van ’t Horntje. In 2006 is deze primaire waterkering op verschillende aspecten afgekeurd. Daarom is versterking van de Prins Hendrikdijk noodzakelijk. Er is gekozen voor een buitendijks gelegen versterking, welke hoogwaterveiligheid combineert met natuurontwikkeling. Het plan voorziet in de buitendijkse aanleg van een veiligheidsduin, een strandhaak met schelpenrijk strand en een paar dynamische lagunes. WaterProof heeft in deze studie een grote bijdrage geleverd aan het noodzakelijke ‘Plan van Aanpak Zandwinning en verwerking’. Onderdeel hiervan was een gedetailleerde analyse van het zandwingebied op basis van beschikbare gegevens (boringen, bodemligging, objectlocaties) en het bepalen van beschikbare en benodigde zandvolumes voor deze versterking.

 
 

Impressie van de uiteindelijke situatie

Mariene Ecologie

Haalbaarheidsstudie Zeegraszaadkwekerij

Subsidieverstrekker: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

WaterProof BV. heeft MIT-subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van De Zeegraszaadkwekerij®. De kweek van zeegraszaad zal uiteindelijk leiden tot een verrijking van onze kustecosystemen, waar de vroegere zeegrasvelden helaas door verschillende factoren zijn verdwenen. Het product kan worden geëxporteerd en wereldwijd worden ingezet voor aanleg en herstel projecten van zeegrasvelden. In samenwerking met de Tjisse van de Heide en the Fieldwork Company zijn pilot-experimenten uitgevoerd, met als doel het onderzoeken van de technische aspecten. Daarnaast zijn de economische aspecten, het maatschappelijk draagvlak en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het initiatief is uiteindelijk getoetst bij potentiele stakeholders die in eerste instantie positief reageerde. Het haalbaarheidsrapport is hier te downloaden.

 

Experimentele opzet Zeegraszaadkwekerij®

Ondersteuning RWS Toekomstvisie Zeegras Waddenzee

Opdrachtgever: Programma naar een Rijke Waddenzee

Zeegrasvelden maken het water helderder en vormen een kraamkamer voor veel vissoorten. Beleidsmatig is herstel van zeegrasvelden van belang voor het realiseren van geformuleerde doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Habitat- en Vogelrichtlijn. Beheerders, onderzoekers en beleidsmakers zijn al jarenlang bezig om zeegras terug te krijgen in de Nederlandse Waddenzee. Hierbij is het noodzakelijk om lopende en toekomstige inspanningen goed op elkaar af te stemmen. Hiervoor is samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de “Toekomstvisie Zeegras” opgesteld, welke de visie op de aanpak beschrijft om kennis op te bouwen om op een effectieve en gezamenlijke wijze zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee te herstellen.

 

Zeegras op de zeebodem

Technische ondersteuning RWS Radarsystemen offshore windparken

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zee en Delta

In periodes waarin veel vogels over zee migreren neemt het aantal dat in aanvaring komt met rotorbladen van offshore windmolens toe. Om de effecten te beperken wordt een mitigatiemaatregel uitgevoerd waardoor de turbines zeer langzaam draaien tijdens intensieve vogelmigratieperiodes. Voor uitvoering van de maatregel is inzicht in de intensiteit van vogelmigratie (flux) nodig. Dit kan verkregen worden door gebruik te maken van radarsystemen en modellen. In deze studie zijn verschillende beschikbare radarsystemen geïnventariseerd en is de technische haalbaarheid van het plaatsen op offshore windturbines in kaart gebracht. Daarnaast is met vogelradarspecialisten en modelontwikkelaars besproken hoe de juiste gegevens worden verzameld voor uitvoering van de maatregel en voor modelvalidatie. Het uiteindelijke rapport is hier te downloaden.

 

Principe van radarsystemen

Biofouling marine cables, Germany

Opdrachtgever: CPNL Engineering.

In de Duitse Bocht is het Innogy Nordsee 1 Offshore Windmolenpark in aanbouw. CPNL Engineering levert een kabelprotectiesysteem voor de kabels tussen de zeebodem en de fundering. De kabels begroeien doorgaans snel met organismen, ook wel biofouling genoemd. Voor constructieberekeningen wordt bij offshore constructies een biofouling laagdikte van 100 mm verondersteld, maar het is onduidelijk of deze dikte ook geldt voor de Innogy windmolenpark kabels die hoge bedrijfstemperaturen (tussen 70 en 90° C) hebben. CPNL Engineering gaf daarom WaterProof B.V. de opdracht om te onderzoeken of biofouling bij deze temperaturen op het beveiligingssysteem van de kabels van het Innogy Nordsee Windmolenpark verwacht kunnen worden.

CPNL kabelbeschermingssysteem

Ecologische ondersteuning t.b.v. containerterminal Flevokust, Lelystad

Opdrachtgever: A&W.

WaterProof B.V. heeft in deze studie bijgedragen aan het verkennen van ecologische kansen in het plangebied van de overslaghaven Flevokust. Hierin lag de focus vooral op inrichtingsmaatregelen met positieve effecten op vogelsoorten met instandhoudingsdoelen voor het Natura 200-gebied IJsselmeer. Bij deze maatregelen kan gedacht worden aan schelpen- of kiezellaag op de golfbreker, rifballen voor de golfbreker, elastocoast op stortstenen oevers, verlenging van de golfbreker of verondieping van gedeeltes van de haven. Deze inrichtingsmaatregelen kunnen ingezet worden bij de ontwikkeling van de Overslaghaven Flevokust.

Visdieven op een drijvend platform

Potentiële effecten van elektromagnetische velden in de Noordzee

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

Er wordt de komende jaren een sterke ontwikkeling van windmolenparken op zee in de Nederlandse kustzone voorzien. De opgewekte stroom in deze parken wordt met stroomkabels die op de bodem van de zee komen te liggen naar het vaste land getransporteerd. Deze stroomkabels creëren elektromagnetische velden en geïnduceerde elektrische velden, waarvan de exacte effecten op onderwaterleven nog onduidelijk zijn. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is WaterProof een onderzoek gestart naar de effecten van elektromagnetische velden op het mariene leven. Dit onderzoek bestaat enerzijds uit een deskstudie naar elektromagnetische velden in het algemeen en de reeds bekende effecten van elektromagnetische velden op het onderwaterleven en anderzijds een verkenning naar de mogelijkheden voor een experimentele opzet om effecten in bassins of op de Noordzee te onderzoeken.

 
 

Gemeten intensiteit van het aardmagnetisch veld (NOAA, 2014)

Specificatie RWS Radarsystemen offshore windparken

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zee en Delta

In periodes waarin veel vogels over zee migreren neemt het aantal dat tegen de rotorbladen van offshore windmolens aanvliegt toe. Om het aantal aanvaringen te beperken wordt een maatregel voorzien, waarbij gedurende vogeltrekperiodes de turbines tijdelijk worden stopgezet. In het voorjaar van 2016 is door WaterProof een technische inventarisatie gemaakt van geschikte radarsystemen waarbij de specificaties zijn besproken met diverse stakeholders. Op basis van deze informatie is een eerste voorzet gedaan voor het plaatsen van radarsystemen op verschillende windparken. Het doel van deze vervolgstudie is om samen met betrokken partijen de functionele eisen van de radarsystemen vast te stellen en te beschrijven conform de CIV-contract systematiek, zodat op basis hiervan een Europese aanbesteding in de markt kan worden gezet.


Opzet van de studie

Onderwatergeluid

Metingen tijdens afbreken oude windmolens Medemblik

Opdrachtgever: Deep B.V.

Voor de kust van Medemblik zijn in oktober 2016 vier oude windmolens verwijderd vanwege het niet meer rendabel kunnen exploiteren van deze molens. Bij het verwijderen van de fundering is gebruik gemaakt van een triltechnologie. WaterProof B.V. heeft tijdens de trilactiviteiten met verschillende recorders een groot aantal onderwatergeluidmetingen verricht op verschillende afstanden van de trilbron. Het doel van deze metingen is om de hoeveelheid geluid die vrijkomt bij dergelijke activiteiten in kaart te brengen en manieren te vinden om het geluidsniveau in de toekomst te verminderen. In de toekomst kan zo worden voldaan aan regels die door verschillende landen worden opgesteld. Zie hier voor een impressie.

 
 
 

Het materieel waarmee de funderingen zijn losgetrild