Team

Directie

Luitze Perk MSc

Luitze Perk is bij WaterProof werkzaam als Directeur Kust & Zee. Luitze is een waterbouwkundig ingenieur en is aan de Technische Universiteit Delft afgestudeerd in de richting Kustwaterbouwkunde.

Luitze heeft een brede ervaring op het gebied van hydrodynamische en morfodynamische studies. De afgelopen jaren heeft hij zich o.a bezig gehouden met het opzetten, kalibreren en valideren van numerieke modellen voor studies in kustgebieden en estuaria in allerhande landen op de wereld. Door de jaren heen heeft hij meegewerkt aan verscheidene haven- en kustontwikkelingsprojecten waarin hij de effecten van interventies op onder meer stromingen, golven, zoutgehalte en zoutindringing, dichtheidsstromen en morfologische en sedimentatie-erosie aspecten heeft gedefinieerd.

Als medewerker, en als teamleider van het numerieke modelleerteam van de afdeling Rivier, kust en zee van ARCADIS heeft Luitze veel kennis opgedaan van gevolgen van interventies in het kustsysteem. Vanuit deze opgebouwde modelkennis geeft hij nu gerichte adviezen op het gebied van kusten als Adviseur Kustprojecten. In de meer recente projecten heeft Luitze belangrijke ervaring opgedaan in het managen van interdisciplinaire projecten waar een velerlei verschillende water gerelateerde aspecten bij elkaar komen.

Luitze Perk

linkedin email

Roelant Snoek MSc

Roelant Snoek is bij WaterProof werkzaam als Directeur Acoustics & Marine Services. Hij volgde zijn biologieopleiding aan de Universiteit Groningen en studeerde af als marien bioloog. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarnaast verdiept in onderwatergeluid als gevolg van offshore activiteiten, zoals seismische studies, heien, baggerwerkzaamheden en het leggen van kabels. Roelant heeft bijgedragen aan de milieueffectrapportages voor de windmolenparken in de Noordzee. Hij is lid van de Nederlandse Werkgroep Onderwatergeluid, welke een beoordelingsmethode ontwikkelde voor onderwatergeluid als gevolg van heien op zee en drempelwaardes definieerde van onderwatergeluid in relatie tot zeezoogdieren. In de afgelopen jaren heeft Roelant deelgenomen aan verschillende offshore onderwatergeluid meetcampagnes, welke gerelateerd waren aan offshore activiteiten en omgevingsgeluiden.

Door het managen en uitvoeren van verschillende nationale en internationale meetcampagnes heeft Roelant uitgebreide ervaring opgedaan in het komen tot de meest optimale set-up en strategie van allerlei soorten meetcampagnes. Gezondheids- en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van de metingen vormen een belangrijke expertise binnen zijn projecten. Derhalve is Roelant BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

Roelant Snoeklinkedin email

Medewerkers

Marijke Olivierse Ba

Marijke Olivierse is bij WaterProof werkzaam als van Projectmedewerker Kust & Zee, Officemanager en QHSE manager. Zij volgde de opleiding Kust- en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor haar afstudeeropdracht droeg zij bij aan een onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid als gevolg van gesimuleerde militaire actieve sonar op het gedrag van zeezoogdieren in het Noorse Lofoten gebied

Bij WaterProof houdt Marijke zich, naast de bedrijfsondersteunende taken, bezig met verschillende projectmatige werkzaamheden. Zo is Marijke onderdeel van ons GIS-team, voert ze PAM (Passive Acoustic Monitoring) analyses voor de detectie van zeezoogdieren uit, ondersteunt ze bij het veldwerk en vaart met ons meetschip de Bumblebee.

Als QHSE-manager ontwikkelde en implementeerde Marijke ons Kwaliteits- en Milieumanagementsysteem, waarvoor we sinds 2017 ISO 9001:2015 en 15001:2015 gecertificeerd zijn. Daarnaast regelt ze alle aspecten voor een veilige uitvoering van de metingen op zee en zorgt dat de projecten worden uitgevoerd volgens ons Veiligheidsplan. Momenteel werkt ze aan de ontwikkeling van ons Veiligheidsmanagementsysteem voor de ISO 45001:2018 Gezond en Veilig Werken certificering

 

linkedinemail

Chelsea van den Heuvel Bsc

Chelsea is bij WaterProof werkzaam als Officemanager. Na haar opleiding Communication and Multimedia-design aan de Hogeschool van Amsterdam heeft zij haar werkervaring opgedaan in diverse functies bij een digitaal en creatief bureau. Hier heeft ze ook een management traineeship gevolgd waarmee Chelsea een sterke basis aan ondernemers-, leiderschaps en managementkwaliteiten heeft ontwikkeld.

Deze kennis en vaardigheden zet Chelsea bij WaterProof in voor diverse bedrijfs- en management ondersteunende taken. Daarnaast voert ze diverse administratieve taken uit en ondersteunt ze onze QHSE-manager bij het op orde houden van ons ISO kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem.

 

linkedinemail

Marjolein IJzerman

Marjolein is bij WaterProof werkzaam als Officemanager en Financieel Medewerker. Ze volgde de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Hogeschool Windesheim en Bedrijfsadministrateur aan Landstede in Zwolle. Tijdens en na haar opleiding Bedrijfsadministrateur heeft ze bij verschillende bedrijven werkervaring opgedaan op het gebied van financiële administratie gecombineerd met diverse officemanagement-taken.

Deze kennis en vaardigheden zet Marjolein bij WaterProof in voor diverse (financieel) administratieve werkzaamheden. Daarnaast voert ze diverse bedrijfs- en management-ondersteunende taken uit en ondersteunt ze onze QHSE-manager.

 

linkedinemail

Nathanaël Geleynse PhD

Nathanaël Geleynse is bij WaterProof werkzaam als Adviseur Kust en Zee. Nathanaël is een Fysisch Geograaf met jarenlange ervaring in projecten op zee-, aan de kust en inlandige watersystemen. Na zijn studie Fysische Geografie is hij in Delft gepromoveerd op de ontwikkeling van rivierdelta’s en heeft hij in Amerika als postdoc aan het National Center for Earth-Surface Dynamics onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van technieken voor kustlijndetectie uit bathymetrische gegevens en satellietbeelden.

Hij heeft vanuit een technisch-specialistische rol bijdragen geleverd aan velerlei studies, variërend van de ontwikkeling van hydrodynamische modellen ten behoeve van het ontwerp en de toetsing van primaire waterkeringen tot het geven van expert advies ten aanzien van het te verwachten baggerbezwaar bij havenprojecten. Recentelijk is hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij studies ter voorbereiding van ontwikkelingen binnen het modelinstrumentarium voor primaire waterkeringen (thans WBI/BOI), en bij het ontwerp van de (Nieuwe) Afsluitdijk.

Nathanaël hecht waarde aan een goede samenwerking met de verschillende betrokken partners om te komen tot de beste oplossingen voor het betreffende vraagstuk. Zo heeft hij recent als technisch adviseur met het Wetterskip Fryslân samengewerkt aan de eerste beoordeling van de zandige kering op Schiermonnikoog. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond werkt Nathanaël graag samen met de wetenschap om de nieuwste inzichten uit onderzoeken te kunnen integreren in de dagelijkse ingenieurspraktijk en om overdracht van kennis en kunde mogelijk te maken.

Bij WaterProof werkt Nathanaël binnen de gouden driehoek van veldmetingen, rekenmodellen en laboratoriumexperimenten aan allerhande studies waar de waterbeweging, stof-transport (waaronder zout, sediment, olie) en morfologie centraal staan.

 

Nathanaël Geleynselinkedinemail

Joost Brinkkemper PhD

Joost is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust en Zee. Hij ronde in 2013 de masteropleiding Fysische Geografie af aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Kust- en Rivierdynamica. Tijdens deze opleiding heeft hij voor zijn afstudeeronderzoek gekeken naar golf non-lineariteit  in de ondiepe kustzone en tijdens een stage bij het LIPC kustonderzoeksinstituut in Merida (Mexico) gewerkt aan golfoploophoogten op de stranden in de regio. Na zijn masteropleiding heeft Joost zijn carrière bij de Universiteit Utrecht vervolgd als promovendus en heeft hij onderzoek gedaan naar het korte-golf transport in de brekerzone van zandige kusten. Dit promotieonderzoek heeft hij eind maart 2018 afgerond. Hij heeft zowel tijdens zijn master als promotie veel ervaring opgedaan met het verzamelen en analyseren van hydrodynamische en morfologische veldmetingen, en met het werken met numerieke modellen.

Bij WaterProof houdt Joost zich bezig met grote variëteit aan onderwerpen. Zo is hij betrokken bij hydrodynamische en morfodynamische studies in de kustzone maar ook zeer nauw betrokken bij projecten betreffende onderwatergeluid. Omdat Joost zowel ervaring heeft met numerieke modellen als het uitvoeren van veldmetingen is hij ook vaak betrokken bij meetcampagnes. Zo is Joost momenteel veel op zee te vinden voor het doen van onderwatergeluidmetingen, welke hij vervolgens ook zelf analyseert na terugkomst aan land. Joost is BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

Tijdens zijn carrière heeft Joost veel van zijn resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen.

linkedinemail

Pepijn van Tol MSc

Pepijn van Tol is werkzaam bij WaterProof als Specialist Kust en Zee. Hij heeft de opleiding Ocean Technology (hydrografie) aan het MIWB op Terschelling gevolgd. Na de bachelor is hij verder gegaan met de master Geoscience and Remote Sensing aan de technische universiteit in Delft. Tijdens de opleiding zijn de verschillende aspecten van data inwinnen, verwerken en modelleren aan bod gekomen. Zijn master thesis ging over de invloed van het spoofen van GNSS correctie data.

 

Pepijnlinkedin email

Koen van der Laan MSc

Koen van der Laan is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust & Zee. Hij rondde in 2017 de masteropleiding Marine Sciences aan de Universiteit Utrecht af. Voor zijn afstudeeronderzoek bij de Faculteit Geowetenschappen en het IMAU onderzocht hij de invloed van veranderingen in de oceaancirculatie op oppervlaktewatertemperaturen in de Golf van Guinee tijdens het Plioceen en Mioceen. In een onderzoeksstage bij het NIOZ analyseerde hij de spatio- en temporele variatie van het volume-, warmte- en zoetwatertransport van de Irmingerstroom op basis van metingen en reanalyse data. Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van het Overturning in the Subpolar North Atlantic Program (OSNAP) met als doel de sterkte en variabiliteit van het Atlantisch deel van de thermohaliene circulatie te bepalen.

Bij WaterProof houdt Koen zich bezig met het numeriek modelleren en analyseren van de hydro- en morfodynamica in de kustzone.

linkedin email

Ruben van der Neut

Ruben van der Neut is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust & Zee. Ruben heeft een bachelor in Ocean technology (Hydrografie CAT-A) aan het MIWB op Terschelling en sinds de zomer van 2017 zijn masteropleiding applied marine science aan de universiteit van Plymouth UK afgerond. Zijn master thesis richten zich in samenwerking met Plymouth Coastal Observatory op het vaststellen van de oorsprong, spatio- en temporele variatie van fijne zand deposities aan de zuidoost kust van Engeland (Start Bay). Zowel tijdens zijn academische als professionele carrière heeft hij uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van survey, morfologie, GIS-analyses en visualisatie.

Binnen WaterProof focust Ruben zich vooral op de link tussen data inwinning, data voorbereiding en data-analyses binnen zowel de morfodynamische als akoestische studies. Waarbij hij doormiddel van zijn CAT-A survey en BOSIET-certificering binnen de gehele projectketen wordt ingezet.

linkedin email

Doke Schoonhoven

Doke Schoonhoven is bij WaterProof werkzaam als Projectmedewerker Kust & Zee. In December 2020 rondde ze de masteropleiding Earth & Environment aan de Universiteit van Wageningen af. Tijdens haar thesis bij de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer heeft ze in een hydrologisch model de invloed van sneeuw in de Alpen op de afvoer in de Rijn onderzocht en gevalideerd. Tijdens haar stage bij de Sea Ice Physics groep van het Alfred-Wegener-Institute Helmoltz-centre for Polar- and Marine research heeft ze de ruimtelijke en temporele variabiliteit van sneeuw en ijs processen in de Weddell Sea, Antarctica, onderzocht doormiddel van een data analyse. Tijdens beide onderzoeken heeft Doke veel ervaring opgedaan in Rstudio en Python. Daarnaast heeft ze tijdens een minor op Spitsbergen en verschillende vakken in binnen- en buitenland veel veldwerk en enige lab ervaring opgedaan.

Bij WaterProof houdt Doke zich bezig met het uitvoeren van experimenten in het lab, de stroomgoten en het grote en kleine basin. Daarnaast draagt ze bij aan data verwerking, analyses en rapportage.

Doke Schoonhoven email

Lykele Pool

Lykele is bij WaterProof werkzaam als technisch specialist. Hij heeft ruim 30 jaar technische ervaring in verschillende werkvelden.

Lykele is onze technische specialist en heeft recent zijn offshore certificaten gehaald (BOSIET OPITO/HUET). Hij werkt aan het opzetten en de voorbereiding van meetinstrumenten en bied technische ondersteuning in het veld. In de laatste paar maanden heeft Lykele onderwatergeluidsmetingen verricht bij een offshore platform in de Noordzee en bij de installatie van het Borssele windpark in opdracht van de Nederlandse overheid.

 

email

Rinse de Swart PhD

Rinse de Swart is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust en Zee. Hij volgde zijn opleiding tot Fysisch Geograaf, met als specialisatie kusten en estuaria, bij de Universiteit Utrecht. Voor zijn masterscriptie heeft Rinse zoutindringing en getijpropagatie gemodelleerd in een estuarien netwerk met Delft3D en tijdens zijn stage bij de onderzoeksgroep ‘Coastal Morphodynamics’ van de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona heeft hij gekeken naar de lange termijn morfologische ontwikkeling van zandbanken. Nadat hij eind 2015 zijn studie afrondde heeft Rinse ruim een jaar bij WaterProof gewerkt als Junior specialist Kust & Zee, waarin hij zich vooral bezig hield met numeriek modelleren en data-analyse van hydro- en morfodynamica in de kustzone.

Vanaf mei 2017 was Rinse werkzaam als promovendus en postdoc bij de onderzoeksgroep ‘Coastal Morphodynamics’ van de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona, waarin hij de dynamica van en interacties tussen morfologische patronen in kustnabije zandbanken en de kustlijn bestudeerde. In juli 2022 is hij op dit onderzoek cum laude gepromoveerd. Sinds november 2022 is Rinse weer teruggekeerd bij WaterProof en houdt hij zich opnieuw vooral bezig met hydrodynamische en morfodynamische studies in de kustzone waarin hij zijn opgedane kennis van de afgelopen jaren optimaal kan benutten.

Tijdens zijn carrière heeft Rinse veel van zijn resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen.


linkedin

Jack O'Callaghan

Jack is bij WaterProof werkzaam in de functie van Projectmedewerker Kust en Zee. Hij studeerde milieuwetenschappen in NUI Galway en voltooide een master in mariene biologie van UCC Cork. Daarvoor werkte hij als onderzoekstechnicus voor het Ierse nationale agentschap voor rivier- en zeebehoud. Gedurende deze tijd deed hij onderzoek naar telemetrie van vissen en predatie van zalmachtigen met behulp van akoestische volgtechnologie. Dit werk maakte deel uit van het COMPASS-project, dat tot doel had om in de hele EU mariene observatie- en gegevensbeheercapaciteit te ontwikkelen door een netwerk van oceanografische monitoringapparatuur te delen tussen de partners van het project.

Jack heeft ook gewerkt als ICP-MS-technicus en heeft onderzoek gedaan naar diadrome vissoorten. Jacks passie ligt bij veldwerk en heeft eerder voor het Irish Marine Institute gewerkt voor het uitvoeren van onderzoeken op zee voor het Bluefin Tuna Tagging Program, evenals voor visserijonderzoek aan boord van het Celtic Voyager-onderzoeksschip.

Bij WaterProof gaat hij zijn werk in het veld voort zetten als offshore surveyor en allround veldwerker.

linkedin

Meike Traas

Meike Traas is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust en Zee. In september 2022 rondde ze de master Earth Surface and Water (fysische geografie) af aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie kust- en rivierdynamica. Tijdens haar master thesis voor de faculteit Fysische Geografie onderzocht ze de invloed van rivierafvoer op de morfologie en het zoutgehalte in estuaria. Hiervoor gebruikte ze een numeriek model om voorspellingen op globale schaal te kunnen doen. Haar master stage voerde ze uit bij WaterProof, waarbij ze door middel van een data analyse keek naar de mogelijkheden van een echosounder voor het meten van sedimentconcentraties onder verschillende omstandigheden.

Meike houdt zich binnen WaterProof bezig met data verwerking en het numeriek modelleren en analyseren van de hydro- en morfodynamica in de kustzone.

linkedin

Kamiel Röell

Kamiel Röell is werkzaam als Specialist Kust & Zee. In oktober 2022 heeft hij zijn master Earth Surface and Water aan de Universiteit Utrecht afgerond waarin hij zich specialiseerde in de hydro- en morphodynamica van kustsystemen. Zijn onderzoeksstage en MSc thesis voerde hij uit bij Deltares. Voor zijn onderzoeksstage werkte hij aan het in kaart brengen van de hydrodynamica in verschillende benthische habitats voor de Kustgenese 2.0 pilotsuppletie rondom het Amelander zeegat. Zijn MSc thesis ging over de grootschalige veranderingen en uitwisselingen van sediment volumes op de diepe vooroever van de Hollandse kust.

Het opzetten van modellen en de analyse van model- en meetdata met betrekking tot hydro-morfodynamica zijn de werkzaamheden die hij uitvoert bij WaterProof.

linkedin

Lynn ten Napel MSc

Lynn is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust en Zee. Ze behaalde in augustus 2022 haar master Natuur- en Sterrenkunde aan de Raboud universiteit Nijmegen, en is vanuit haar opleiding gespecialiseerd in de vastestoffysica. Lynn gebruikt bij WaterProof haar fysische achtergrond en wetenschappelijke denkwijze voor de analyse van data uit de onderwaterakoestiek. Het voorspellen van brongeluid, het modelleren van geluidspropagatie, en het ontwerpen van filters voor geluidsdata zijn voorbeelden van onderwerpen waar Lynn zich mee bezig houdt.

Si Zeng MSc

Si Zeng is werkzaam als Junior Data Analist bij WaterProof. In 2023 behaalde ze haar masterdiploma Applied Physics aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar afstudeeronderzoek aan de TU Delft en haar stage bij TNO heeft ze solide kennis en expertise opgedaan op het gebied van numerieke berekeningen en data analyseren. Haar voornaamste verantwoordelijkheid bij WaterProof is het modelleren en analyseren van gegevens met betrekking tot maritieme activiteiten in de kustzone.

linkedin

Gerrit van der Want Bsc

Gerrit van der Want is bij WaterProof werkzaam als Adviseur Kust en Zee. Gerrit is in 1996 afgestudeerd aan de Haagsche Hogeschool als waterbouwkundig ingenieur. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt bij ingenieursbureaus, aannemers en bij het maritiem onderzoeksinstituut Marin in de functie van ontwerper, adviseur of projectmanager. De laatste jaren kan de rol die Gerrit vervulde het beste omschreven worden als verbinder tussen de opdrachtgever en de technisch specialisten.

Gerrit heeft veel kennis en ervaring opgedaan in nationale en internationale projecten zoals manoeuvreer simulatiestudies, simulatiestudies voor complexe offshore operaties, planstudies en uitvoeringsontwerp van havens, vaarwegen, bodem- en oeverbescherming. Verder heeft Gerrit ervaring op het gebied van geotechnische monitoring en de interpretatie van de meetresultaten. Ook is Gerrit betrokken geweest bij ontwikkelingen rond autonome scheepvaart.


linkedinemail

Onze partners

Buiten ons eigen personeel werken wij ook intensief samen met onze partners.

prof. dr. Leo van Rijn

Prof. Dr. Leo van Rijn is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2011 van Delft Hydraulics/Deltares en de Universiteit van Utrecht en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Leo van Rijn heeft diverse wiskundige modellen ontwikkeld om de sedimentatie in kanalen en bassins berekenen. Een andere activiteit is de ontwikkeling van instrumenten voor het meten van in-situ snelheid en sedimenttransport in rivieren, estuaria en kustzeeën. In de afgelopen jaren is hij betrokken bij het beheer van het kustonderzoek in Nederland. Hij publiceerde een groot aantal papers en artikelen over de onderwerpen sedimenttransport en morfologie.

Hij heeft vijf boeken geschreven over stromingen, morfologie en sedimenttransport:

- Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans (1990,2011);
- Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas (1993, 2012);
- Principles of coastal morphology (1998);
- Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries, coastal seas (2005, 2012);
- Manual of sediment transport measurements (1986, 2007).

WaterProof_Logo_RGB email

Michel van Staveren

Michel van Staveren heeft na zijn studie aan de HTS (elektronica, elektrotechniek, technische informatica) gewerkt in de procesindustrie, de halfgeleiderindustrie en als softwareontwikkelaar RD&E en heeft in 2007 Jato Cleanroom Supplies opgericht. In zijn functies als softwareontwikkelaar in RD&E omgeving heeft hij ruime ervaring met alle aspecten van innovatieve besturingssystemen, meetsensoren en hun toepassingen. Sinds 2015 werkt hij samen met WaterProof aan de ontwikkeling van de prototype meetboei JaT01. Dit prototype is een schaalbaar platform waarbij afhankelijk van de toepassing gekozen kan worden tussen verschillende manieren van energievoorziening (accu, batterijen, met of zonder zonnepanelen), verschillende type sensoren en verschillende communicatiemogelijkheden (LoRa, GPRS of satelliet).

 


homelinkedin email

Gijs van Banning MSc

Gijs van Banning is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2017 van Arcadis en heeft bijna 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Gijs van Banning heeft veel praktische en pragmatische ervaring in het gebruik en de toepassing van Delft3D, HECRAS, en vele andere wiskundige modellen. Met name de laatste jaren alleen in 3D en met zowel Sigma- als Z-lagen. Dichtheidsstromingen en de dynamica daarvan, maar ook het modelleren van orkanen, morphodynamica en waterkwaliteit, zijn zijn aandachtsgebieden.

Dr. ir. Hessel Voortman

Dr. ir. Hessel Voortman (werkzaam bij Hessel Voortman Engineering Consultancy) is onafhankelijk expert, gespecialiseerd in waterbouwkundige constructies (zoals sluizen, stuwen en stormvloedkeringen) en waterveiligheid. Hessel heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring als adviseur, ontwerper en projectmanager in planstudies, aanbestedingen (zowel aan de publieke als de private kant) en uitvoering van grote werken. Hij heeft onder meer gewerkt aan de Merwedebrug A27 (aanbesteding), doorlaat Brouwersdam (planstudie), kunstwerken Afsluitdijk (aanbesteding en uitvoeringsontwerp), de zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen (aanbesteding en uitvoeringsontwerp), verruiming Twentekanalen (planstudie) en uitbreiding spui Afsluitdijk (planstudie). Naast vele Nederlandse projecten heeft Hessel gewerkt in onder meer België, Zweden, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Hessel’s werkwijze is “theorie in de praktijk”. Hij opereert vanuit de inhoud op het grensvlak van ontwerp, uitvoering en wetenschap. Hij vertaalt de informatiebehoeftes van het ontwerp naar werkprogramma’s voor hydraulische modellering. Wanneer bestaande modellen niet passend zijn initieert Hessel de ontwikkeling van modellen op maat of hij bouwt die zelf. Hij treedt regelmatig op als gesprekspartner van kennisinstituten om te zorgen dat kennis en praktijk goed op elkaar worden aangesloten in het licht van projectdoelen. Hessel is auteur of co-auteur van meer dan dertig wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen.

homelinkedin