Team

Directie

Luitze Perk MSc

Luitze Perk is bij WaterProof werkzaam als Directeur Kust & Zee. Luitze is een waterbouwkundig ingenieur en is aan de Technische Universiteit Delft afgestudeerd in de richting Kustwaterbouwkunde.

Luitze heeft een brede ervaring op het gebied van hydrodynamische en morfodynamische studies. De afgelopen jaren heeft hij zich o.a bezig gehouden met het opzetten, kalibreren en valideren van numerieke modellen voor studies in kustgebieden en estuaria in allerhande landen op de wereld. Door de jaren heen heeft hij meegewerkt aan verscheidene haven- en kustontwikkelingsprojecten waarin hij de effecten van interventies op onder meer stromingen, golven, zoutgehalte en zoutindringing, dichtheidsstromen en morfologische en sedimentatie-erosie aspecten heeft gedefinieerd.

Als medewerker, en als teamleider van het numerieke modelleerteam van de afdeling Rivier, kust en zee van ARCADIS heeft Luitze veel kennis opgedaan van gevolgen van interventies in het kustsysteem. Vanuit deze opgebouwde modelkennis geeft hij nu gerichte adviezen op het gebied van kusten als Adviseur Kustprojecten. In de meer recente projecten heeft Luitze belangrijke ervaring opgedaan in het managen van interdisciplinaire projecten waar een velerlei verschillende water gerelateerde aspecten bij elkaar komen.

 

 

luitze_new

linkedin email

Roelant Snoek MSc

Roelant Snoek is bij WaterProof werkzaam als Directeur Acoustics & Marine Services. Hij volgde zijn biologieopleiding aan de Universiteit Groningen en studeerde af als marien bioloog. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarnaast verdiept in onderwatergeluid als gevolg van offshore activiteiten, zoals seismische studies, heien, baggerwerkzaamheden en het leggen van kabels. Roelant heeft bijgedragen aan de milieueffectrapportages voor de windmolenparken in de Noordzee. Hij is lid van de Nederlandse Werkgroep Onderwatergeluid, welke een beoordelingsmethode ontwikkelde voor onderwatergeluid als gevolg van heien op zee en drempelwaardes definieerde van onderwatergeluid in relatie tot zeezoogdieren. In de afgelopen jaren heeft Roelant deelgenomen aan verschillende offshore onderwatergeluid meetcampagnes, welke gerelateerd waren aan offshore activiteiten en omgevingsgeluiden.

Door het managen en uitvoeren van verschillende nationale en internationale meetcampagnes heeft Roelant uitgebreide ervaring opgedaan in het komen tot de meest optimale set-up en strategie van allerlei soorten meetcampagnes. Gezondheids- en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van de metingen vormen een belangrijke expertise binnen zijn projecten. Derhalve is Roelant BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

WaterProof_Logo_RGBlinkedin email

Medewerkers

Marijke Olivierse Ba

Marijke Olivierse is bij WaterProof werkzaam als van Projectmedewerker Kust & Zee, Officemanager en QHSE manager. Zij volgde de opleiding Kust- en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor haar afstudeeropdracht droeg zij bij aan een onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid als gevolg van gesimuleerde militaire actieve sonar op het gedrag van zeezoogdieren in het Noorse Lofoten gebied

Bij WaterProof houdt Marijke zich, naast de bedrijfsondersteunende taken, bezig met verschillende projectmatige werkzaamheden. Zo is Marijke onderdeel van ons GIS-team, voert ze PAM (Passive Acoustic Monitoring) analyses voor de detectie van zeezoogdieren uit, ondersteunt ze bij het veldwerk en vaart met ons meetschip de Bumblebee.

Als QHSE-manager ontwikkelde en implementeerde Marijke ons Kwaliteits- en Milieumanagementsysteem, waarvoor we sinds 2017 ISO 9001:2015 en 15001:2015 gecertificeerd zijn. Daarnaast regelt ze alle aspecten voor een veilige uitvoering van de metingen op zee en zorgt dat de projecten worden uitgevoerd volgens ons Veiligheidsplan. Momenteel werkt ze aan de ontwikkeling van ons Veiligheidsmanagementsysteem voor de ISO 45001:2018 Gezond en Veilig Werken certificering

 

linkedinemail

Elmire Dijker

Elmire is bij WaterProof werkzaam als allround secretaresse. Zij volgde de opleiding directiesecretaresse bij Schoevers. Daarnaast heeft ze het eerste jaar Human Resource Management het afgelopen jaar afgerond. Voor WaterProof heeft ze gewerkt in verschillende sectoren op verschillende plekken in organisaties waardoor ze veel ervaring heeft opgedaan op het secretariële en administratieve vlak. Bij ons gaat ze vooral de directie en de officemanager ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en uitvoeren van de bedrijfsprocessen.

 

 

 

linkedinemail

Nathanaël Geleynse PhD

Nathanaël Geleynse is bij WaterProof werkzaam als Adviseur Kust en Zee. Nathanaël is een Fysisch Geograaf met jarenlange ervaring in projecten op zee-, aan de kust en inlandige watersystemen. Na zijn studie Fysische Geografie is hij in Delft gepromoveerd op de ontwikkeling van rivierdelta’s en heeft hij in Amerika als postdoc aan het National Center for Earth-Surface Dynamics onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van technieken voor kustlijndetectie uit bathymetrische gegevens en satellietbeelden.

Hij heeft vanuit een technisch-specialistische rol bijdragen geleverd aan velerlei studies, variërend van de ontwikkeling van hydrodynamische modellen ten behoeve van het ontwerp en de toetsing van primaire waterkeringen tot het geven van expert advies ten aanzien van het te verwachten baggerbezwaar bij havenprojecten. Recentelijk is hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij studies ter voorbereiding van ontwikkelingen binnen het modelinstrumentarium voor primaire waterkeringen (thans WBI/BOI), en bij het ontwerp van de (Nieuwe) Afsluitdijk.

Nathanaël hecht waarde aan een goede samenwerking met de verschillende betrokken partners om te komen tot de beste oplossingen voor het betreffende vraagstuk. Zo heeft hij recent als technisch adviseur met het Wetterskip Fryslân samengewerkt aan de eerste beoordeling van de zandige kering op Schiermonnikoog. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond werkt Nathanaël graag samen met de wetenschap om de nieuwste inzichten uit onderzoeken te kunnen integreren in de dagelijkse ingenieurspraktijk en om overdracht van kennis en kunde mogelijk te maken.

Bij WaterProof werkt Nathanaël binnen de gouden driehoek van veldmetingen, rekenmodellen en laboratoriumexperimenten aan allerhande studies waar de waterbeweging, stof-transport (waaronder zout, sediment, olie) en morfologie centraal staan.

 

 

linkedinemail

Joost Brinkkemper PhD

Joost is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust en Zee. Hij ronde in 2013 de masteropleiding Fysische Geografie af aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Kust- en Rivierdynamica. Tijdens deze opleiding heeft hij voor zijn afstudeeronderzoek gekeken naar golf non-lineariteit  in de ondiepe kustzone en tijdens een stage bij het LIPC kustonderzoeksinstituut in Merida (Mexico) gewerkt aan golfoploophoogten op de stranden in de regio. Na zijn masteropleiding heeft Joost zijn carrière bij de Universiteit Utrecht vervolgd als promovendus en heeft hij onderzoek gedaan naar het korte-golf transport in de brekerzone van zandige kusten. Dit promotieonderzoek heeft hij eind maart 2018 afgerond. Hij heeft zowel tijdens zijn master als promotie veel ervaring opgedaan met het verzamelen en analyseren van hydrodynamische en morfologische veldmetingen, en met het werken met numerieke modellen.

Bij WaterProof houdt Joost zich bezig met grote variëteit aan onderwerpen. Zo is hij betrokken bij hydrodynamische en morfodynamische studies in de kustzone maar ook zeer nauw betrokken bij projecten betreffende onderwatergeluid. Omdat Joost zowel ervaring heeft met numerieke modellen als het uitvoeren van veldmetingen is hij ook vaak betrokken bij meetcampagnes. Zo is Joost momenteel veel op zee te vinden voor het doen van onderwatergeluidmetingen, welke hij vervolgens ook zelf analyseert na terugkomst aan land. Joost is BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

Tijdens zijn carrière heeft Joost veel van zijn resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen.

 

 

linkedinemail

Kimberley Koudstaal MSc

Kimberley is bij WaterProof werkzaam als Specialist Kust & Zee. Zij is een waterbouwkundig ingenieur en volgde de opleiding Hydraulic Engineering, met als specialisatie Coastal Engineering, aan de Technische Universiteit Delft. Gedurende haar master thesis bij Deltares, onderzocht zij de rollen van hoog en laag frequente golven in de golfoploop op een middel-stijl, Zuid-Koreaans strand, met behulp van het numerieke model XBeach. Buiten dat heeft zij in een multidisciplinair team in totaal twee maanden in Chili doorgebracht om mee te werken aan een nieuw wegenproject in de stad San Pedro de la Paz. Hierin hield zij zich vooral bezig met hoe de verschillende varianten scoorden in het geval van een tsunami met behulp van het numerieke model NEoWave.

Bij WaterProof houdt Kimberley zich vooral bezig met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica, in de kustzones en offshore. Zo heeft zij diverse begraafdieptestudies en optimalisaties uitgevoerd middels data-analyse voor de elektriciteitskabels naar de geplande offshore windmolenparken, zoals HKZ, Borssele en IJmuiden Ver. Daarnaast houdt zij zich bezig met het opzetten, kalibreren en valideren van diverse numerieke modellen, zowel hydrodynamisch als morfodynamisch. Voorbeelden van deze modellen en studies zijn; Delft3D en SWAN voor aanslibbingsstudies voor havens wereldwijd, Delft3D FM voor de optimalisatie van het ontwerp van de Vismigratierivier, en XBeach bij de studie naar de versterking van de Prins Hendrikdijk. Deze laatste studie heeft tevens geleidt tot een publicatie in Journal of Marine Science and Engineering, waar zij co-auteur van is.

Daarnaast ondersteunt zij de werkzaamheden in het laboratorium bij het bepalen van sediment karakteristieken (zand en slib), die zij in de numerieke modellen toepast.

 

Kimberley (2)linkedin email

Marcio Bouchat Albernaz

Marcio is een oceanograaf en kustingenieur die ons team versterkt als Specialist in Kust en Zee.

Marcio heeft een sterke achtergrond in kust-fluviale morfodynamica in zowel de academische wereld als in consultancy. Hij heeft veel kennis van natuurlijke systemen en is een bekwaam hydro-morfodynamisch modelleerder die ook goed bekend is met sedimentanalyses, veldwerk, data-analyses en fysische experimenten. Hij studeerde Oceanografie aan UNIVALI-Brazilië, werkte als stagiair bij de afdeling Geologie van de Boston University-USA, en studeerde Coastal Engineering aan het Erasmus Mundus CoMEM MSc programma van NTNU-Noorwegen, UPC-Spanje en TU Delft-Nederland waar hij afstudeerde in Civiele Techniek. Hij trad in dienst bij Tetra Tech Brazilië met technische- en managementfuncties in kustmilieuconsultancy om te voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van milieumorfodynamische projecten, ontwerp van kuststructuren, geofysica van ondiep water, baggeractiviteiten, mariene verontreiniging en water-sedimentanalyses. Marcio is nu bezig met de afronding van zijn PhD in Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich richt op de lange termijn eco-morfodynamische ontwikkeling van kusten en estuaria (zie video).

Vanwege deze uitgebreide achtergrond is Marcio bij WaterProof aan de slag gegaan als een allround speler. Hij werkt aan het oplossen van vraagstukken van klanten op het gebied van kusthydraulica en hydromorfodynamica met een holistische aanpak die gegevensanalyses, numerieke modellering en fysische experimenten omvat, gecombineerd met zijn sterke kennis van de natuurlijke processen terwijl hij zich richt op de behoeften van de klanten.

Tijdens zijn loopbaan publiceerde Marcio veel van zijn resultaten in wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde hij zijn werk op bekende conferenties wereldwijd.

BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

 

 

linkedin email

Koen van der Laan MSc

Koen van der Laan is bij WaterProof werkzaam als Junior Specialist Kust & Zee. Hij rondde in 2017 de masteropleiding Marine Sciences aan de Universiteit Utrecht af. Voor zijn afstudeeronderzoek bij de Faculteit Geowetenschappen en het IMAU onderzocht hij de invloed van veranderingen in de oceaancirculatie op oppervlaktewatertemperaturen in de Golf van Guinee tijdens het Plioceen en Mioceen. In een onderzoeksstage bij het NIOZ analyseerde hij de spatio- en temporele variatie van het volume-, warmte- en zoetwatertransport van de Irmingerstroom op basis van metingen en reanalyse data. Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van het Overturning in the Subpolar North Atlantic Program (OSNAP) met als doel de sterkte en variabiliteit van het Atlantisch deel van de thermohaliene circulatie te bepalen.

Bij WaterProof houdt Koen zich bezig met het numeriek modelleren en analyseren van de hydro- en morfodynamica in de kustzone.

 

linkedin email

Donné Mathijssen MSc

Donné Mathijssen is bij WaterProof werkzaam als Projectmedewerker Kust & Zee. Hij is in de zomer van 2020 afgestudeerd als marien bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende zijn afstudeerproject heeft Donné zich bezig gehouden met de ecologische consequenties van overbevissing van apex predatoren op lagere trofische niveaus en habitat structuren. Voor dit project heeft Donné twee maanden onafgebroken gewerkt in de intergetijdengebieden van de Bijagós archipelago (Guinee-Bissau) voor de kust van West-Afrika. Binnen dit project heeft Donné zijn ervaring in veldmonitoring en -bemonstering kunnen combineren met kwantificerende data-analyses, modelleren van sediment eigenschappen en ruimtelijke visualisaties middels GIS.

Bij WaterProof houdt Donné zich primair bezig met het monitoren en rapporteren van onderwatergeluid gedurende de werkzaamheden van de Fehmarn Belt Tunnel tussen Rødby en Puttgarden. Daarnaast draagt Donné bij aan andere projecten middels data verwerking en analyses. Donné is BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

linkedin email

Daan Nieuwendijk Ba

Daan is werkzaam bij WaterProof als projectmedewerker Kust & Zee. In 2014 heeft Daan de opleiding CIOS Watersport afgerond waar hij kennis en praktijkervaring heeft opgedaan met betrekking tot het varen en navigeren op openwater. Daarna heeft hij de studie Kust- en Zee Management voltooid aan de hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Door zijn minor Mariene Biologie en afgeronde stages bij Bureau Waardenburg heeft hij veel kennis van het Nederlandse kustecosysteem. Tijdens zijn stage heeft hij de effecten van kitesurfen op kustvogels bij de Maasvlakte II onderzocht. Hierbij heeft hij veel veldmonitoring en dataverwerking middels GIS-analyses uitgevoerd.

Daan is in 2019 gestart bij WaterProof als allround veldwerker en offshore surveyor (BOSIET OPITO/HUET gecertificeerd). Hij beheert inmiddels de meetinstrumenten, voert onderhoud uit en vaart meetschip de Bumblebee. Daarnaast is Daan onderdeel van ons GIS-team.

linkedin email

Lykele Pool

Lykele is bij WaterProof werkzaam als technisch specialist. Hij heeft ruim 30 jaar technische ervaring in verschillende werkvelden.

Lykele is onze technische specialist en heeft recent zijn offshore certificaten gehaald (BOSIET OPITO/HUET). Hij werkt aan het opzetten en de voorbereiding van meetinstrumenten en bied technische ondersteuning in het veld. In de laatste paar maanden heeft Lykele onderwatergeluidsmetingen verricht bij een offshore platform in de Noordzee en bij de installatie van het Borssele windpark in opdracht van de Nederlandse overheid.

 

email

Janneke Krabbendam MSc

Janneke Krabbendam doet momenteel promotieonderzoek bij WaterProof en het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) van de Universiteit Utrecht. Zij wordt hierbij begeleidt door Prof. Dr. Ir. Huib de Swart en Dr. Ir. Abdel Nnafie. Janneke studeerde Climate Physics aan de Universiteit Utrecht en heeft haar afsluitende afstudeeronderzoek (met haar huidige begeleiders) ook bij WaterProof verricht. Het afstudeeronderzoek richtte zich op het modelleren van de lange termijn evolutie van zandgolven met behulp van Delft3D. Hierbij werd onder andere gekeken naar de invloed van verschillende omgevingsparameters en het herstellend vermogen van zandgolven na verstoring door bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden.

Haar promotieonderzoek borduurt hierop voort en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, procesgebaseerde kennis en methodes, welke tot sterk verbeterde afschattingen van begraafdieptes van kabels en leidingen zullen leiden voor zandgolfgebieden in de Noordzee. Dit promotieproject is onderdeel van het Industrial Doctorates programma van NWO, waarbij promovendi hun onderzoek zowel bij een universiteit als bedrijf uitvoeren.

 

 

linkedinemail

Onze partners

Buiten ons eigen personeel werken wij ook intensief samen met onze partners.

prof. dr. Leo van Rijn

Prof. Dr. Leo van Rijn is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2011 van Delft Hydraulics/Deltares en de Universiteit van Utrecht en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Leo van Rijn heeft diverse wiskundige modellen ontwikkeld om de sedimentatie in kanalen en bassins berekenen. Een andere activiteit is de ontwikkeling van instrumenten voor het meten van in-situ snelheid en sedimenttransport in rivieren, estuaria en kustzeeën. In de afgelopen jaren is hij betrokken bij het beheer van het kustonderzoek in Nederland. Hij publiceerde een groot aantal papers en artikelen over de onderwerpen sedimenttransport en morfologie.

Hij heeft vijf boeken geschreven over stromingen, morfologie en sedimenttransport:

- Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans (1990,2011);
- Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas (1993, 2012);
- Principles of coastal morphology (1998);
- Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries, coastal seas (2005, 2012);
- Manual of sediment transport measurements (1986, 2007).

 
 
 

WaterProof_Logo_RGB email

Michel van Staveren

Michel van Staveren heeft na zijn studie aan de HTS (elektronica, elektrotechniek, technische informatica) gewerkt in de procesindustrie, de halfgeleiderindustrie en als softwareontwikkelaar RD&E en heeft in 2007 Jato Cleanroom Supplies opgericht. In zijn functies als softwareontwikkelaar in RD&E omgeving heeft hij ruime ervaring met alle aspecten van innovatieve besturingssystemen, meetsensoren en hun toepassingen. Sinds 2015 werkt hij samen met WaterProof aan de ontwikkeling van de prototype meetboei JaT01. Dit prototype is een schaalbaar platform waarbij afhankelijk van de toepassing gekozen kan worden tussen verschillende manieren van energievoorziening (accu, batterijen, met of zonder zonnepanelen), verschillende type sensoren en verschillende communicatiemogelijkheden (LoRa, GPRS of satelliet).

 


homelinkedin email

Gijs van Banning MSc

Gijs van Banning is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2017 van Arcadis en heeft bijna 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Gijs van Banning heeft veel praktische en pragmatische ervaring in het gebruik en de toepassing van Delft3D, HECRAS, en vele andere wiskundige modellen. Met name de laatste jaren alleen in 3D en met zowel Sigma- als Z-lagen. Dichtheidsstromingen en de dynamica daarvan, maar ook het modelleren van orkanen, morphodynamica en waterkwaliteit, zijn zijn aandachtsgebieden.

Rinse de Swart MSc

Rinse de Swart bekleedde in 2016 en 2017 de functie van Junior specialist Kust & Zee bij WaterProof BV. Hij volgde zijn opleiding tot Fysisch Geograaf, met als specialisatie kusten en estuaria, bij de Universiteit Utrecht.

Bij WaterProof B.V. heeft Rinse zich vooral bezig gehouden met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica in kustzones. Zo heeft hij bijgedragen aan de begraafdiepte studie voor de hoogspanningskabels tussen Borssele en het Borssele windpark, de haalbaarheid van een kwelderontwikkeling op Terschelling in kaart gebracht en de haalbaarheid van een spoelmeer bij Noordpolderzijl modelmatig onderzocht. Daarnaast heeft hij de ontwikkeling van de golfmeetboei verder gebracht, en een eerste stap gezet om de kennisleemte te verkleinen aangaande effecten op het onderwaterleven van elektromagnetische velden van hoogspanningskabels op de bodem van de Noordzee.

Momenteel is Rinse werkzaam als promovendus bij de onderzoeksgroep ‘Coastal Morphodynamics’ van de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona. Zijn belangrijkste onderzoeksthema is hoe de morfodynamische patronen van het kustgebied beïnvloed worden door de interacties met processen bij verschillende spatio- en temporale schalen. Vanuit die rol adviseert Rinse / de Universitat Politècnica de Catalunya ons momenteel in onze morfologische projecten.

 


linkedin