7007386-boat-ocean-wallpaper

Team

Directie

Luitze Perk MSc

Luitze Perk is bij WaterProof BV. werkzaam als Directeur Kust & Zee. Luitze is een waterbouwkundig ingenieur en is aan de Technische Universiteit Delft afgestudeerd in de richting Kustwaterbouwkunde.

Luitze heeft een brede ervaring op het gebied van hydrodynamische en morfodynamische studies. De afgelopen jaren heeft hij zich o.a bezig gehouden met het opzetten, kalibreren en valideren van numerieke modellen voor studies in kustgebieden en estuaria in allerhande landen op de wereld. Door de jaren heen heeft hij meegewerkt aan verscheidene haven- en kustontwikkelingsprojecten waarin hij de effecten van interventies op onder meer stromingen, golven, zoutgehalte en zoutindringing, dichtheidsstromen en morfologische en sedimentatie-erosie aspecten heeft gedefinieerd.

Als medewerker, en als teamleider van het numerieke modelleerteam van de afdeling Rivier, kust en zee van ARCADIS heeft Luitze veel kennis opgedaan van gevolgen van interventies in het kustsysteem. Vanuit deze opgebouwde modelkennis geeft hij nu gerichte adviezen op het gebied van kusten als Adviseur Kustprojecten. In de meer recente projecten heeft Luitze belangrijke ervaring opgedaan in het managen van interdisciplinaire projecten waar een velerlei verschillende water gerelateerde aspecten bij elkaar komen.

 

 

luitze_new

linkedin email

Roelant Snoek MSc

Roelant Snoek bekleedt bij WaterProof BV. de functie van Directeur Acoustics & Marine Services. Hij volgde zijn biologieopleiding aan de Universiteit Groningen en studeerde af als marien bioloog. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarnaast verdiept in onderwatergeluid als gevolg van offshore activiteiten, zoals seismische studies, heien, baggerwerkzaamheden en het leggen van kabels. Roelant heeft bijgedragen aan de milieueffectrapportages voor de windmolenparken in de Noordzee. Hij is lid van de Nederlandse Werkgroep Onderwatergeluid, welke een beoordelingsmethode ontwikkelde voor onderwatergeluid als gevolg van heien op zee en drempelwaardes definieerde van onderwatergeluid in relatie tot zeezoogdieren. In de afgelopen jaren heeft Roelant deelgenomen aan verschillende offshore onderwatergeluid meetcampagnes, welke gerelateerd waren aan offshore activiteiten en omgevingsgeluiden.

Door het managen en uitvoeren van verschillende nationale en internationale meetcampagnes heeft Roelant uitgebreide ervaring opgedaan in het komen tot de meest optimale set-up en strategie van allerlei soorten meetcampagnes. Gezondheids- en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van de metingen vormen een belangrijke expertise binnen zijn projecten. Derhalve is Roelant BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

WaterProof_Logo_RGBlinkedin email

Medewerkers

Abdel Nnafie PhD

Abdel Nnafie is bij WaterProof BV. werkzaam als Specialist Kust & Zee. Na afronding van zijn studie Fysische Oceanografie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) aan de Universiteit van Utrecht, vervolgde hij zijn loopbaan bij dit instituut. In 2014 promoveerde hij op het gebied van “Morfodynamica van kusten en estuaria”.

Na zijn PhD heeft Abdel drie jaar bij Flanders Hydraulics in Antwerpen (Belgie) gewerkt. Hij werkte hier voor de Vlaamse overheid aan een project voor het vergroten van de kennis van de morfologie van het Schelde-estuarium door gebruik te maken van een geïdealiseerde modelleringsbenadering gecombineerd met historische veldgegevens. Sinds september 2017 is hij werkzaam bij WaterProof waar hij vooral betrokken is bij de morfologie van de kustzone, met de nadruk op het bestuderen van de morfologische evolutie van zandgolven. Dit huidige project is een samenwerking tussen WaterProof en de Universiteit van Utrecht waar hij ook werkzaam is als parttime PostDoc. Abdel focust zicht op de voorspelbaarheid van groei en migratie van zandgolven op basis van een probabilistische benadering, waarbij zowel idealiseerde modellen als velddata worden gebruikt.

Tijdens zijn carrière publiceerde Abdel veel van zijn resultaten in wetenschappelijke tijdschriften.

 

 

 

linkedinemail

Joost Brinkkemper PhD

Joost is bij WaterProof BV. werkzaam als Specialist Kust en Zee. Hij ronde in 2013 de masteropleiding Fysische Geografie af aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Kust- en Rivierdynamica. Tijdens deze opleiding heeft hij voor zijn afstudeeronderzoek gekeken naar golf non-lineariteit  in de ondiepe kustzone en tijdens een stage bij het LIPC kustonderzoeksinstituut in Merida (Mexico) gewerkt aan golfoploophoogten op de stranden in de regio. Na zijn masteropleiding heeft Joost zijn carrière bij de Universiteit Utrecht vervolgd als promovendus en heeft hij onderzoek gedaan naar het korte-golf transport in de brekerzone van zandige kusten. Dit promotieonderzoek heeft hij eind maart 2018 afgerond. Hij heeft zowel tijdens zijn master als promotie veel ervaring opgedaan met het verzamelen en analyseren van hydrodynamische en morfologische veldmetingen, en met het werken met numerieke modellen.

Bij WaterProof BV. houdt Joost zich bezig met grote variëteit aan onderwerpen. Zo is hij betrokken bij hydrodynamische en morfodynamische studies in de kustzone maar ook zeer nauw betrokken bij projecten betreffende onderwatergeluid. Omdat Joost zowel ervaring heeft met numerieke modellen als het uitvoeren van veldmetingen is hij ook vaak betrokken bij meetcampagnes. Zo is Joost momenteel veel op zee te vinden voor het doen van onderwatergeluidmetingen, welke hij vervolgens ook zelf analyseert na terugkomst aan land.

Tijdens zijn carrière heeft Joost veel van zijn resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen.

 

 

linkedinemail

Kimberley Koudstaal MSc

Kimberley Koudstaal bekleedt bij WaterProof BV. de functie van Junior specialist Kust & Zee. Zij volgde de opleiding Hydraulic Engineering, met als specialisatie Coastal Engineering, aan de Technische Universiteit Delft. Gedurende haar master thesis bij Deltares, onderzocht zij de rollen van hoog en laag frequente golven in de golfoploop op een middel-stijl, Zuid-Koreaans strand, met behulp van het numerieke model XBeach. Buiten dat heeft zij in een multidisciplinair team in totaal twee maanden in Chili doorgebracht om mee te werken aan een nieuw wegenproject in de stad San Pedro de la Paz. Hierin hield zij zich vooral bezig met hoe de verschillende varianten scoorden in het geval van een tsunami.

Bij WaterProof BV. houdt Kimberley zich vooral bezig met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica in kustzones. Zo is zij bijvoorbeeld betrokken bij de studie naar de versterking van de Prins Hendrikdijk en bij de studie die zich richt op het verminderen van aanslibbing bij Noordpolderzijl.

 

Kimberley (2)linkedin email

Daan Wesselman MSc

Daan is bij WaterProof BV. werkzaam als Specialist Kust & Zee. In 2014 rondde hij de masteropleiding Fysische Geografie af aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn afstudeeronderzoek bekeek hij de ontwikkeling van spectra en bispectra in de brekingszone gebaseerd op metingen in een stroomgoot. Tijdens een stage bij Deltares onderzocht hij met het model Unibest-TC welke factoren van belang zijn bij de gemiddelde migratiesnelheid van zandbanken richting dieper water. Daan vervolgde zijn carriere als promovendus bij de Universiteit Utrecht, waar hij onderzocht hoe washover openingen, gaten in de duinen, kunnen zorgen voor een toename van zandaanvoer op de Waddeneilanden tijdens stormen, zodat de eilanden beter bestand zijn tegen zeespiegelstijging.

Bij WaterProof BV. gaat Daan zich bezighouden met numeriek modelleren, en het uitvoeren en analyseren van veldmetingen.

Tijdens zijn carriere heeft Daan veel van zijn resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen.

 

linkedin email

Marijke Olivierse Ba

Marijke Olivierse bekleedt bij WaterProof BV. de functie van Projectmedewerker Kust & Zee. Zij volgde de opleiding Kust- en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor haar afstudeeropdracht droeg zij bij aan een onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid als gevolg van gesimuleerde militaire actieve sonar op het gedrag van zeezoogdieren in het Noorse Lofoten gebied.

In de afgelopen jaren heeft Marijke zich verder ontwikkeld op het gebied van projectmanagement.

Bij WaterProof BV. houdt Marijke zich bezig met ondersteunende taken in de breedste zin van het woord. Haar werkzaamheden richten zich op zowel ondersteuning in onze projecten als ondersteuning bij onze bedrijfsprocessen.

linkedin email

Janneke Krabbendam MSc

Janneke Krabbendam doet momenteel promotieonderzoek bij WaterProof BV. en het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) van de Universiteit Utrecht. Zij wordt hierbij begeleidt door Prof. Dr. Ir. Huib de Swart en Dr. Ir. Abdel Nnafie. Janneke studeerde Climate Physics aan de Universiteit Utrecht en heeft haar afsluitende afstudeeronderzoek (met haar huidige begeleiders) ook bij WaterProof verricht. Het afstudeeronderzoek richtte zich op het modelleren van de lange termijn evolutie van zandgolven met behulp van Delft3D. Hierbij werd onder andere gekeken naar de invloed van verschillende omgevingsparameters en het herstellend vermogen van zandgolven na verstoring door bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden.

Haar promotieonderzoek borduurt hierop voort en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, procesgebaseerde kennis en methodes, welke tot sterk verbeterde afschattingen van begraafdieptes van kabels en leidingen zullen leiden voor zandgolfgebieden in de Noordzee. Dit promotieproject is onderdeel van het Industrial Doctorates programma van NWO, waarbij promovendi hun onderzoek zowel bij een universiteit als bedrijf uitvoeren.

 

 

linkedinemail

Onze partners

Buiten ons eigen personeel werken wij ook intensief samen met onze partners.

prof. dr. Leo van Rijn

Prof. Dr. Leo van Rijn is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2011 van Delft Hydraulics/Deltares en de Universiteit van Utrecht en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Leo van Rijn heeft diverse wiskundige modellen ontwikkeld om de sedimentatie in kanalen en bassins berekenen. Een andere activiteit is de ontwikkeling van instrumenten voor het meten van in-situ snelheid en sedimenttransport in rivieren, estuaria en kustzeeën. In de afgelopen jaren is hij betrokken bij het beheer van het kustonderzoek in Nederland. Hij publiceerde een groot aantal papers en artikelen over de onderwerpen sedimenttransport en morfologie.

Hij heeft vijf boeken geschreven over stromingen, morfologie en sedimenttransport:

- Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans (1990,2011);
- Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas (1993, 2012);
- Principles of coastal morphology (1998);
- Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries, coastal seas (2005, 2012);
- Manual of sediment transport measurements (1986, 2007).

 
 
 

WaterProof_Logo_RGB email

dr. Gerbrant van Vledder

Gerbrant van Vledder (1957) is specialistisch adviseur op het gebied van numerieke golfmodellering, kustwaterbouw en oceanografie. Zijn werk verbindt theorie met praktische toepassingen. Gerbrant studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en behaalde zijn masterdiploma in 1983 over een onderzoek naar de statistiek van golfgroepen in windgolven. Zijn doctorstitel behaalde hij in 1990, waarvoor hij onderzoek deed naar methoden om golven te voorspellen, met de nadruk op de rol van niet-lineaire vier-golf interacties. Van 1988 tot 1996 werkte hij bij WL|Delft Hydraulics (nu onderdeel van Deltares) op het gebied van kustwaterbouw, met een focus op de ontwikkeling en toepassing van numerieke golfmodellen.

Van 1996-2011 werkte Gerbrant bij Alkyon Hydraulic Consultancy & Research op het gebied van kusttechniek en golfmodellering. Van 2011-2013 werkte hij bij BMT ARGOSS als senior adviseur Oceanografie en Golf Modellering. Van 2007 tot 2014 was Gerbrant tevens parttime Universitair Hoofd Docent bij de afdeling Environmental Fluid Mechanics, in de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Momenteel is hij als gastonderzoeker verbonden aan dezelfde groep. Gerbrant is daarnaast lid van de ontwikkelteams van de veelgebruikte golfmodellen SWAN en SWASH. In oktober 2013 begon hij als zelfstandig adviseur op het gebied van golf modellering en hydraulische onderzoek.

 

homelinkedin email

Rinse de Swart MSc

Rinse de Swart bekleedde in 2016 en 2017 de functie van Junior specialist Kust & Zee bij WaterProof BV. Hij volgde zijn opleiding tot Fysisch Geograaf, met als specialisatie kusten en estuaria, bij de Universiteit Utrecht.

Bij WaterProof B.V. heeft Rinse zich vooral bezig gehouden met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica in kustzones. Zo heeft hij bijgedragen aan de begraafdiepte studie voor de hoogspanningskabels tussen Borssele en het Borssele windpark, de haalbaarheid van een kwelderontwikkeling op Terschelling in kaart gebracht en de haalbaarheid van een spoelmeer bij Noordpolderzijl modelmatig onderzocht. Daarnaast heeft hij de ontwikkeling van de golfmeetboei verder gebracht, en een eerste stap gezet om de kennisleemte te verkleinen aangaande effecten op het onderwaterleven van elektromagnetische velden van hoogspanningskabels op de bodem van de Noordzee.

Momenteel is Rinse werkzaam als promovendus bij de onderzoeksgroep ‘Coastal Morphodynamics’ van de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona. Zijn belangrijkste onderzoeksthema is hoe de morfodynamische patronen van het kustgebied beïnvloed worden door de interacties met processen bij verschillende spatio- en temporale schalen. Vanuit die rol adviseert Rinse / de Universitat Politècnica de Catalunya ons momenteel in onze morfologische projecten.

 


linkedin

Michel van Staveren

Michel van Staveren heeft na zijn studie aan de HTS (elektronica, elektrotechniek, technische informatica) gewerkt in de procesindustrie, de halfgeleiderindustrie en als softwareontwikkelaar RD&E en heeft in 2007 Jato Cleanroom Supplies opgericht. In zijn functies als softwareontwikkelaar in RD&E omgeving heeft hij ruime ervaring met alle aspecten van innovatieve besturingssystemen, meetsensoren en hun toepassingen. Sinds 2015 werkt hij samen met WaterProof aan de ontwikkeling van de prototype meetboei JaT01. Dit prototype is een schaalbaar platform waarbij afhankelijk van de toepassing gekozen kan worden tussen verschillende manieren van energievoorziening (accu, batterijen, met of zonder zonnepanelen), verschillende type sensoren en verschillende communicatiemogelijkheden (LoRa, GPRS of satelliet).

 


homelinkedin email

Michel Ruijter MSc

Michel is een Civiel ingenieur, gespecialiseerd in kusten en havens. Vanaf de start van zijn carrière in 1988 is hij betrokken bij een groot aantal  kust, havens  en offshore projecten. Voor veel van de project gerelateerde veldmetingen was (en is) hij de projectleider.  Op het gebied van akoestische metingen heeft Michel bijvoorbeeld metingen op zee uitgevoerd met betrekking tot de voortplanting van het geluid in de nabijheid van een geofysisch seismisch onderzoek. Naast het praktische aspect van het “meten” is Michel ook goed op het gebied van  softwareontwikkeling (Python, Visual Basic), het analyseren van gegevens en het numeriek modelleren (stroming, golven, water kwaliteit en luchtkwaliteit). Als enthousiast watersporter en (wedstrijd) zeiler ontwierp, installeerde en recupereerde een groot aantal diep water (400-600 m) verankeringen voor kleine schepen en regatta boeien. Hij is BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

 

homelinkedin email