7007386-boat-ocean-wallpaper

Team

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons team! Kijk snel op de vacaturepagina wat de mogelijkheden zijn.

Directie

Luitze Perk MSc

Luitze Perk is bij WaterProof B.V. werkzaam als Directeur Kust & Zee. Luitze is een waterbouwkundig ingenieur en is aan de Technische Universiteit Delft afgestudeerd in de richting Kustwaterbouwkunde.

Luitze heeft een brede ervaring op het gebied van hydrodynamische en morfodynamische studies. De afgelopen jaren heeft hij zich o.a bezig gehouden met het opzetten, kalibreren en valideren van numerieke modellen voor studies in kustgebieden en estuaria in allerhande landen op de wereld. Door de jaren heen heeft hij meegewerkt aan verscheidene haven- en kustontwikkelingsprojecten waarin hij de effecten van interventies op onder meer stromingen, golven, zoutgehalte en zoutindringing, dichtheidsstromen en morfologische en sedimentatie-erosie aspecten heeft gedefinieerd.

Als medewerker, en als teamleider van het numerieke modelleerteam van de afdeling Rivier, kust en zee van ARCADIS heeft Luitze veel kennis opgedaan van gevolgen van interventies in het kustsysteem. Vanuit deze opgebouwde modelkennis geeft hij nu gerichte adviezen op het gebied van kusten als Adviseur Kustprojecten. In de meer recente projecten heeft Luitze belangrijke ervaring opgedaan in het managen van interdisciplinaire projecten waar een velerlei verschillende water gerelateerde aspecten bij elkaar komen.

 

 

luitze_new

linkedin email

Roelant Snoek MSc

Roelant Snoek bekleedt bij WaterProof B.V. de functie van Directeur Acoustics & Marine Services. Hij volgde zijn biologieopleiding aan de Universiteit Groningen en studeerde af als marien bioloog. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarnaast verdiept in onderwatergeluid als gevolg van offshore activiteiten, zoals seismische studies, heien, baggerwerkzaamheden en het leggen van kabels. Roelant heeft bijgedragen aan de milieueffectrapportages voor de windmolenparken in de Noordzee. Hij is lid van de Nederlandse Werkgroep Onderwatergeluid, welke een beoordelingsmethode ontwikkelde voor onderwatergeluid als gevolg van heien op zee en drempelwaardes definieerde van onderwatergeluid in relatie tot zeezoogdieren. In de afgelopen jaren heeft Roelant deelgenomen aan verschillende offshore onderwatergeluid meetcampagnes, welke gerelateerd waren aan offshore activiteiten en omgevingsgeluiden.

Door het managen en uitvoeren van verschillende nationale en internationale meetcampagnes heeft Roelant uitgebreide ervaring opgedaan in het komen tot de meest optimale set-up en strategie van allerlei soorten meetcampagnes. Gezondheids- en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van de metingen vormen een belangrijke expertise binnen zijn projecten. Derhalve is Roelant BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

WaterProof_Logo_RGBlinkedin email

Medewerkers

Rinse de Swart MSc

Rinse de Swart bekleedt bij WaterProof B.V. de functie van Junior specialist Kust & Zee. Hij volgde zijn opleiding tot Fysisch Geograaf, met als specialisatie kusten en estuaria, bij de Universiteit Utrecht. Voor zijn masterscriptie onderzocht hij met behulp van een sterk geïdealiseerd Delft3D model zoutindringing en getijvoortplanting in een estuarium met meerdere stroomafwaartse kanalen van variabele lengtes. Ter afsluiting van zijn studie heeft Rinse in totaal vijf maanden stage gelopen bij de kustmorfodynamica onderzoeksgroep van Albert Falquès aan de Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Hier bestudeerde hij met behulp van videocamera's en een numeriek model van de onderzoeksgroep (Morfo55) de tijdevolutie van een strand vlakbij Barcelona.

Bij WaterProof B.V. houdt Rinse zich vooral bezig met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica in kustzones. Zo is hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij de begraafdiepte studie voor de elektriciteitskabel tussen Borssele en het Borssele windpark en naar de kwelderstudie bij Terschelling. Daarnaast is hij betrokken bij de in ontwikkeling zijnde universele meetboei, waar hij zich bezig houdt met de ontwikkeling van software voor het meten van golfcondities en onderwatergeluid. Buiten dat houdt hij ook de website actueel.

 

 

WaterProof_Logo_RGBlinkedin email

Kimberley Koudstaal MSc

Kimberley Koudstaal bekleedt bij WaterProof B.V. de functie van Junior specialist Kust & Zee. Zij volgde de opleiding Hydraulic Engineering, met als specialisatie Coastal Engineering, aan de Technische Universiteit Delft. Gedurende haar master thesis bij Deltares, onderzocht zij de rollen van hoog en laag frequente golven in de golfoploop op een middel-stijl, Zuid-Koreaans strand, met behulp van het numerieke model XBeach. Buiten dat heeft zij in een multidisciplinair team in totaal twee maanden in Chili doorgebracht om mee te werken aan een nieuw wegenproject in de stad San Pedro de la Paz. Hierin hield zij zich vooral bezig met hoe de verschillende varianten scoorden in het geval van een tsunami.

Bij WaterProof B.V. houdt Kimberley zich vooral bezig met numeriek modelleren en data-analyse van hydrodynamica en morfodynamica in kustzones. Zo is zij bijvoorbeeld betrokken bij de studie naar de versterking van de Prins Hendrikdijk en bij de studie die zich richt op het verminderen van aanslibbing bij Noordpolderzijl.

 

linkedin email

Stefan Schut MSc

Stefan Schut is bij WaterProof B.V. in dienst als Junior Specialist Kust & Zee. Hij studeerde natuurkunde en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hier ontwikkelde hij een interesse voor planetaire atmosferen, hydrostatica en hydrodynamica. Voor zijn master thesis gebruikte hij de elektronenpopulatie in de type Ib, Ic and II supernova overblijfselen om de geschiedenis van de magnetische veldsterkte terug te traceren tot de stamvader ster.

Na zijn afstuderen heeft Stefan een jaar lang geassisteerd bij natuurkundig practica op zowel de Universiteit van Amsterdam als aan de VU Amsterdam. Hij heeft ook een aantal seminars verzorgd aan de VU Amsterdam over duurzame energie en diverse wiskundecursussen gegeven aan het Korteweg- de Vries instituut en de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Bij WaterProof B.V., houdt Stefan zich vooral bezig met onderwater geluid geproduceerd door offshore-menselijke activiteiten en elektromagnetische velden, voornamelijk gegenereerd door onderzeese elektriciteitskabels die offshore windmolenparken aansluiten op het landelijk electriciteitsnet.

 

ing. Marijke Olivierse

Marijke Olivierse bekleedt bij WaterProof B.V. de functie van Projectmedewerker Kust & Zee. Zij volgde de opleiding Kust- en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor haar afstudeeropdracht droeg zij bij aan een onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid als gevolg van gesimuleerde militaire actieve sonar op het gedrag van zeezoogdieren in het Noorse Lofoten gebied.

In de afgelopen jaren heeft Marijke zich verder ontwikkeld op het gebied van projectmanagement.

Bij WaterProof B.V. houdt Marijke zich bezig met ondersteunende taken in de breedste zin van het woord. Haar werkzaamheden richten zich op zowel ondersteuning in onze projecten als ondersteuning bij onze bedrijfsprocessen.

linkedin email

Onze partners

Buiten ons eigen personeel werken wij ook intensief samen met onze partners.

prof. dr. Leo van Rijn

Prof. Dr. Leo van Rijn is een onafhankelijk adviseur sinds zijn pensionering in 2011 van Delft Hydraulics/Deltares en de Universiteit van Utrecht en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de basis hydraulica (rivier, getijden- en kuststromen), sedimenttransport en morfologie van rivieren, estuaria en kusten. Hij heeft deelgenomen als teamlid en als projectmanager in een groot aantal hydraulische en morfologische studies in Nederland en in het buitenland, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel fysische als wiskundige modellen. Leo van Rijn heeft diverse wiskundige modellen ontwikkeld om de sedimentatie in kanalen en bassins berekenen. Een andere activiteit is de ontwikkeling van instrumenten voor het meten van in-situ snelheid en sedimenttransport in rivieren, estuaria en kustzeeën. In de afgelopen jaren is hij betrokken bij het beheer van het kustonderzoek in Nederland. Hij publiceerde een groot aantal papers en artikelen over de onderwerpen sedimenttransport en morfologie.

Hij heeft vijf boeken geschreven over stromingen, morfologie en sedimenttransport:

- Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans (1990,2011);
- Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas (1993, 2012);
- Principles of coastal morphology (1998);
- Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries, coastal seas (2005, 2012);
- Manual of sediment transport measurements (1986, 2007).

 
 
 

WaterProof_Logo_RGB email

Michel Ruijter MSc

Michel is een Civiel ingenieur, gespecialiseerd in kusten en havens. Vanaf de start van zijn carrière in 1988 is hij betrokken bij een groot aantal  kust, havens  en offshore projecten. Voor veel van de project gerelateerde veldmetingen was (en is) hij de projectleider.  Op het gebied van akoestische metingen heeft Michel bijvoorbeeld metingen op zee uitgevoerd met betrekking tot de voortplanting van het geluid in de nabijheid van een geofysisch seismisch onderzoek. Naast het praktische aspect van het “meten” is Michel ook goed op het gebied van  softwareontwikkeling (Python, Visual Basic), het analyseren van gegevens en het numeriek modelleren (stroming, golven, water kwaliteit en luchtkwaliteit). Als enthousiast watersporter en (wedstrijd) zeiler ontwierp, installeerde en recupereerde een groot aantal diep water (400-600 m) verankeringen voor kleine schepen en regatta boeien. Hij is BOSIET & OPITO/HUET gecertificeerd.

 

homelinkedin email

Michel van Staveren

Michel van Staveren heeft na zijn studie aan de HTS (elektronica, elektrotechniek, technische informatica) gewerkt in de procesindustrie, de halfgeleiderindustrie en als softwareontwikkelaar RD&E en heeft in 2007 Jato Cleanroom Supplies opgericht. In zijn functies als softwareontwikkelaar in RD&E omgeving heeft hij ruime ervaring met alle aspecten van innovatieve besturingssystemen, meetsensoren en hun toepassingen. Sinds 2015 werkt hij samen met WaterProof aan de ontwikkeling van de prototype meetboei JaT01. Dit prototype is een schaalbaar platform waarbij afhankelijk van de toepassing gekozen kan worden tussen verschillende manieren van energievoorziening (accu, batterijen, met of zonder zonnepanelen), verschillende type sensoren en verschillende communicatiemogelijkheden (LoRa, GPRS of satelliet).

 


homelinkedin email

dr. Gerbrant van Vledder

Gerbrant van Vledder (1957) is specialistisch adviseur op het gebied van numerieke golfmodellering, kustwaterbouw en oceanografie. Zijn werk verbindt theorie met praktische toepassingen. Gerbrant studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en behaalde zijn masterdiploma in 1983 over een onderzoek naar de statistiek van golfgroepen in windgolven. Zijn doctorstitel behaalde hij in 1990, waarvoor hij onderzoek deed naar methoden om golven te voorspellen, met de nadruk op de rol van niet-lineaire vier-golf interacties. Van 1988 tot 1996 werkte hij bij WL|Delft Hydraulics (nu onderdeel van Deltares) op het gebied van kustwaterbouw, met een focus op de ontwikkeling en toepassing van numerieke golfmodellen.

Van 1996-2011 werkte Gerbrant bij Alkyon Hydraulic Consultancy & Research op het gebied van kusttechniek en golfmodellering. Van 2011-2013 werkte hij bij BMT ARGOSS als senior adviseur Oceanografie en Golf Modellering. Van 2007 tot 2014 was Gerbrant tevens parttime Universitair Hoofd Docent bij de afdeling Environmental Fluid Mechanics, in de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Momenteel is hij als gastonderzoeker verbonden aan dezelfde groep. Gerbrant is daarnaast lid van de ontwikkelteams van de veelgebruikte golfmodellen SWAN en SWASH. In oktober 2013 begon hij als zelfstandig adviseur op het gebied van golf modellering en hydraulische onderzoek.

 

homelinkedin email